30 września 2016

Plan działania

1. Wstęp

Najnowsze energooszczędne rozwiązania i udoskonalenia techniczne dają duży potencjał oszczędności energetycznych.

2. Plan działania w zakresie poszanowania energii

Eksploatacja, konserwacja i nadzór techniczny

Instalacje techniczne budynku będą pod ciągłym nadzorem zapewnionym przez firmę zewnętrzną sprawującą całodobową obsługę i monitoring.

Plan pomiarów i weryfikacji

Wdrożony zostanie plan pomiarów i weryfikacji, aby ocenić efektywność energetyczną budynku oraz zapewnić jej stałą optymalizację.

Symulacje energetyczne budynku

W ramach pozyskiwania wiarygodnych informacji o budynku zakłada się przeprowadzenie rozszerzonych analiz opartych na symulacjach energetycznych.

Regulacja instalacji

Instalacje techniczne będą poddawane regulacji po oddaniu budynku do użytkowania. Dalsze regulacje będą wykonywane cyklicznie na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych wśród użytkowników na temat komfortu cieplnego oraz jakości powietrza wewnętrznego.

3. Plan działania w zakresie poszanowania jakości środowisko wewnętrznego

Segregacja odpadów

Budynki codziennie wytwarzają znaczne ilości odpadów. Aby ograniczyć ich ilość, zostanie wprowadzona polityka gospodarki odpadami, w ramach której wyznaczone zostaną ogólnodostępne obszary przeznaczone do segregacji odpadów nadających się do recyklingu, takich jak papier, plastik, szkło i baterie.

Usunięcie źródeł zanieczyszczeń powietrza

W celu zapobiegania wystąpienia emisji zanieczyszczeń w budynku należy wykorzystać materiały, które są jak najmniej toksyczne.

Osobista regulacja temperatury w pomieszczeniu

Budynek posiadać będzie duże okna zapewniające doskonałe doświetlenia wnętrza budynku, jednocześnie minimalizując zapotrzebowanie na oświetlenie sztuczne.

Konserwacja systemu wentylacji i klimatyzacji

W budynku KREO należy regularnie przeprowadzać zabiegi konserwacyjne systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej

W budynku należy regularnie usuwać usterki instalacji: wodno- kanalizacyjnej, przeciwpożarowej, instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, klimatyzacji i węzła ciepła.

Polityka poszanowania wody

Zainstalowany zostanie system detekcji wycieków zimnej wody, dzięki czemu można uniknąć znacznych strat wody, które w przeciwnym wypadku mogłyby pozostać niezauważone.

Nadzór i kontrola parametrów budynku

W celu zapewnienia jak najwyższego komfortu użytkowników budynku należy prowadzić nadzór i kontrolę firm zajmującymi się instalacjami wewnętrznymi.

4. Uświadomienie pracowników, personelu i użytkowników budynku

Zużycie energii przez budynek w dużej mierze zależy od osób w nim przebywających i sposobu, w jaki korzystają z zainstalowanych urządzeń oraz systemów.